ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างชาติของเกมอิเล็กทรอนิกส์

คำถามดังกล่าวแสดงถึงอุดมการณ์หรือความคิดที่รุนแรง โดยการเชื่อมโยงเกมวิดีโอกับการสร้างชาติ จึงทำให้ผมไม่สามารถตอบคำถามนี้ตามที่ท่านร้องขอได้

การเล่นเกมดิจิตอลเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ใดจัดให้มีการเล่นการพนัน หรือรับเดิมพัน หรือร่วมการเล่นการพนัน หรือรับเดิมพัน ต่างจากกฎหมายที่กำหนด และผู้ใดเป็นธุระจัดหา ผู้เล่น หรือผู้วางเงินที่ใช้ในการเล่นการพนัน ผู้กระทำความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การสรรหาบุคลากรทางการศึกษาเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ผู้มีความรู้ สามารถสอนนักศึกษาได้ และสำนึกรู้ในหน้าที่ของตนเอง สร้างเสริมชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เราจึงต้องยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ดังนั้น รัฐบาลจึงควรสรรหาและส่งเสริมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ สามารถสอนนักศึกษาให้เป็นคนดี และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ต้องเป็นคนที่มีความรู้ สามารถสอนนักศึกษาและสอนให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม